B7 Polidora a bateria

B7 Polidora a bateria

BR-2000-DC Polidora

BR-2000-DC Polidora

Polidora Shine – TF-680

Polidora Shine – TF-680